Lärosäte

Malmö universitet

Malmö universitet – ett öppet lärosäte med starkt samhällsengagemang!

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer. Vid Malmö universitet finns 24 000 studenter, 400 disputerade lärare och 80 professorer fördelade på 5 fakulteter och 5 forskningscentrum. 

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.  

Vid Fakulteten för teknik och samhälle och Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik erbjuds högskoleingenjörsutbildningen Byggingenjör. Utbildningen, som har utvecklats i nära samverkan med branschen, har tre inriktningar som speglar aktörer i byggprocessen: Teknik och arkitektur (arkitektkonsulten), Byggteknik (teknikkonsulten), och Projekt- och produktionsledning (entreprenören).  

Utbildningen betonar förståelsen för helheten av byggprocessen för att utveckla gedigen kunskap i byggandets planering, teknik och produktion. Ändamålsenliga kunskaper i naturvetenskap, matematik liksom lagstiftning, ekonomi och hållbart byggande ingår också. Centralt är att utveckla byggingenjörernas förmåga att lösa problem och lära sig olika IT-verktyg som används i byggprocessen. 

Kontaktuppgifter:
Mats Persson
Mats.persson@mau.se

Hemsida: www.mau.se