Dialogmöte nr 9

Byggrådet säger stort tack för allas närvaro på Dialogmöte 9 den 17/4-2024, där vi ånyo tog framåtlutade steg i målet att lära känna varandra, öka kontaktytorna och förstå varandras behov och tillgångar.

Diskussionen kring hur vi ska kompetensutveckla och kompetenshöja studenter och företag, med bakgrund av branschens behov/efterfråga kontra lärosätenas tillgång/utbud, var väldigt givande. Ämnet är komplext och brett men att döma av ljudnivån, uppkomna infallsvinklar och engagemang kring borden så var behovet uppenbart att diskutera. Återigen utläses indirekt att vi måste samarbeta över gränser oavsett företagskrå och lärosäten.

Att förstå varandra och skapa förutsättningar för förändringar tar tid. Men om inte vi ”vågar” utmana varandra, komma med förslag, testa idéer, ställa frågor etc. så kommer ingen annan att göra det heller. Övriga branscher konkurrerar med lärosätenas studenter och om Samhällsbyggnadssektorn inte ökar sin medverkan till att kompetensutveckla och kompetenshöja studenter så mister vår sektor framtida medarbetare. Så fortsätt prioritering av deltagande på framtida Dialogmöten, det kommer ge effekt för bransch och lärosäten. Fortsätt även dialogen: Håll kontakten, lyft luren, skriva mejlet, sprid ”ordet”.

Byggrådet ser fram emot att se er alla igen på nästa Dialogmöte 9/10 - 2024.

Bifogat finnes väldigt enkel summering av era synpunkter under gruppdiskussionerna, synpunkter som Byggrådet kommer att diskutera på nästa styrelsemöte.
 

Dokument:

Sammanställning Dialogmöte nr 9 (61.22 KB)